Monday, May 22, 2017

Riwayat Al-Samari Bukan Hujah Utuh, Ia Hujah Yang Terbatal
STATUS SEBENAR RIWAYAT AL SAMARI YANG MENJADI HUJAH PENENTANG AL YAMANI DARI KALANGAN SYIAH

Jawapan Al-Yamani (a.s) tehadap riwayat Al-Samari yang menjadi hujah utama penolakan umat Syiah Imamiyyah untuk menerima wasiy dan utusan Imam Muhammad Al-Mahdi (a.s) sebelum kemunculannya.

Syeikh Saduq (r.a) meriwayatkan daripada Ali bin Muhammad Al Samari dengan sanad yang sahih, dia telah berkata: “Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Muhammad Al Hassan bin Ahmad Al Maktab, dia telah berkata: Aku telah berada di Bandar Al Salam di tahun berlakunya kematian Syeikh Ali bin Muhammad Al Samari (semoga Allah mensucikan ruhnya), aku telah melawatnya beberapa hari sebelum kematiannya, dan dia telah mengeluarkan kepada khalayak ramai Tawqi’ (surat bercop mohor Imam Al Mahdi a.s) yang dicatatnya: “Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, wahai Ali bin Muhammad Al Samari (semoga Allah membesarkan pahala saudara-saudara kamu pada kamu), sesungguhnya kamu akan mati dalam tempoh masa enam hari! Oleh itu, selesaikanlah segala urusanmu dan jangan kamu mewasiatkan kepada sesiapapun untuk menggantikan tempat kamu. Aku telah diarahkan untuk Ghaibah Penuh dan tidak ada kemunculan melainkan setelah diizinkan Allah Azza wa Jalla, iaitu untuk satu tempoh waktu yang lama, hati-hati manusia menjadi keras, dan kekejaman berleluasa. Maka akan ada di kalangan syiahku yang mendakwa telah melihatku, maka sesiapa yang mendakwa telah melihatku sebelum keluarnya Sufyani dan Saihat (pekikan dari langit), maka dia adalah pembohong besar. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.” Dia berkata lagi: Maka kami telah mencatatkannya dan kami meninggalkannya selepas itu. Kami kembali kepadanya pada hari keenam dan dia mengelokkan dirinya, seraya ditanyakan kepadanya: “Siapakah wasi (pemegang wasiat) kamu setelah kamu?” Lalu dia berkata: “Bagi Allah urusan itu dan Dia lah yang menyampaikannya.” Dia (r.a) meninggal dunia selepas itu, dan itu adalah perkataan terakhir yang kami telah dengar darinya. [i]

[Dia lah yang menurunkan Al-Kitab [Al Qur’an] kepada kamu. Di antara [isi]nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran [daripadanya] melainkan orang-orang yang berakal.] [ii]

Kata-kata mereka (Imam-imam Ahlulbayt a.s) mempunyai Mutasyabih (kesamaran), sepertimana Kalam Allah SWT (Al Quran) yang Mutasyabih. Beginilah yang telah diriwayat daripada mereka, dan apakah hujah mereka tentang riwayat-riwayat Mutasyabih yang bersangkutan dengan Empunya Urusan (Sohibul Amr) ini? Imam Ali Al-Ridha (a.s) telah berkata: “…sesunguhnya, jika kami memberikan kamu apa yang kamu minta, ianya akan menjadi keburukan buat kamu dan sudah tentu kamu akan memenggal leher Empunya Urusan (Sohibul Amr) ini.” [iii]

Daripada Al-Ridha (a.s): ”Barangsiapa yang merujuk Mutasyabih (kesamaran) Quran kepada Muhkamnya, maka dia telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus,” kemudian dia (a.s) berkata lagi: “Sesungguhnya hadis-hadis kami adalah muhkam seperti muhkamnya Quran dan mutasyabihnya seperti mutasyabih Quran, maka merujuklah mutasyabihnya kepada muhkamnya, dan janganlah kamu mengikuti mutasyabihnya tanpa muhkamnya, pasti kamu akan tersesat.” [iv]

Manusia itu tidak maksum, walaupun sekiranya dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah SWT dan melakukan kajian yang mendalam dalam memahami kata-kata mereka (a.s), khususnya riwayat-riwayat mereka (a.s) bersangkutan dengan Empunya Urusan (Sohibul Amr a.s), dia masih berkemungkinan untuk tersalah faham samada secara keseluruhan atau satu persatu, sekiranya dia betul dalam memahami satu perkara, maka pasti dia akan tersilap dalam memahami perkara lain, kerana kebathilan akalnya yang tidak bersifat maksum. Ingatlah! pada sesiapa jua yang terlalu fanatik dan memberati satu-satu perkara, sedangkan dia jahil tentang kedua-duanya (muhkam dan mutasyabih). Moga-moga mereka yang menyelidiki secara mendalam akan riwayat-riwayat mereka (a.s) mengetahui, bahawa pernah berlaku pada suatu hari, seorang yang telah menzalimi dirinya telah mengarang sebuah kitab berkenaan pendustaan terhadap Quran yang mulia dan menyerahkannya kepada Imam (a.s), lantas Imam (a.s) berkata: “Barangkali orang yang berkata menginginkan suatu perkara yang kamu tidak fahami dari kata-katanya.” Individu tersebut terus berhenti daripada mengarang, lantas mengoyak-ngoyakkan kitabnya.

Justeru kami bertanya soalan yang sama kepada mereka yang menulis tentang isu Imam Al-Mahdi (a.s): Barangkali orang yang berkata (Rasulullah dan para Imam a.s) menginginkan sesuatu yang kamu tidak fahami dari kata-katanya?!!!

Wahai mereka yang menulis tentang isu Imam Al-Mahdi (a.s), adakah kamu telah merujuk kata-kata mereka (a.s) yang mutasyabih kepada kata-kata mereka yang muhkam?

Sekarang aku ingin bertanya, adakah riwayat daripada Ali bin Muhammad Al Samari ini, mutasyabih (kesamaran) atau muhkam (ketetapan)? Jika kamu mengatakan ianya muhkam, maka aku katakan: Bahawa banyak kumpulan ulamak yang mengklasifikasikan berbagai-bagai makna tentang pemahaman riwayat ini, di antara mereka adalah Al-Sayeed Mustafa (semoga Allah merahmatinya), dan Al-Sayeed Al-Sadr (semoga Allah merahmatinya) dan lain-lain lagi.

Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang kurang jelas dalam pemahaman mereka, yang jelas menunjukkan ada kesamaran pada riwayat tersebut. Tidak ada kejelasan pada maknanya, malahan, ianya mutasyabih. Justeru itu, apakah mustahil kamu terjebak dalam kefahaman yang salah terhadap riwayat ini? Dalam masa yang sama, apakah kamu tidak mengetahui bahawa terdapat riwayat yang lebih jelas menunjukkan kewujudan utusan sebelum kemunculan Qa’im (a.s)? Dan jumlah riwayat tersebut adalah tersangat banyak?

Ini adalah sebahagian contoh untuk diingati, Daripada Al-Baqir (a.s): ”Shohibul Amr (a.s) akan Ghaib selama beberapa tempoh generasi berlalu,” seraya menunjukkan tangannya ke arah “Zee tuwa”. Kemudian Imam (a.s) berkata: “Sebelum dia (a.s) bangkit , mawlanya yang bersama-sama dengannya akan berjumpa dengan sebahagian sahabatnya dan bertanya: ‘Berapa ramai bilangan kamu di sana?’ Akan dijawabnya: ‘Kami seramai empat puluh orang.’ Kemudian dia akan bertanya: ‘Bagaimana kamu sekiranya kamu melihat Pemilik kamu.’ Balas mereka: ‘Demi Allah, sekiranya gunung menentangnya sekalipun, kami akan menentang bersama-sama dengannya.’ Setelah itu, dia mendatangi mereka secara berdepan dan berkata: ‘Tunjukkan ketua-ketua atau sepuluh orang yang terbaik di kalangan kamu, lalu ditunjukkan mereka kepadanya.’ Kemudian mereka berpergian bersama sehingga berjumpa dengan Pemilik mereka, dan membawa mereka balik pada malam berikutnya.” [v]

Di dalam kisah Pulau Hijau (Jazirah Al-Khadra’) yang disampaikan oleh sebilangan ulama Syiah yang Thiqah, dan kisah ini diriwayatkan oleh tokoh-tokoh besar Syiah di dalam kitab mereka, antara mereka adalah:

 • Al-Mirza Al-Noori dalam kitab ‘Al Najmu Al Thaqib, jilid 2, ms 172
 • Al-Sayeed Nurullah Al-Tasytari di dalam kitab ‘Majalis Al-Mu’mineen’, jilid 1, ms 78
 • Al-Syeikh Ali Al-Ha’iri di dalam kitab ‘Ilzam Al-Nasib’, jilid 2, ms 85
 • Al-Muqaddis Al-Ardabili di dalam kitab ‘Hadiqah Al-Syiah’, ms728
 • Al-Faydh Al-Kashani di dalam kitabnya ‘Nawadir Al Akhbar’, 300
 • Al-Syahid Al-Awwal Muhammd bin Makki
 • Al-Sayeed Hashem Al-Bahrani di dalam kitab ‘Tabsirah Al-Wali fi man ra’a Al-Qo’im Al-Mahdi a.s
 • Al-Allamah Al-Mirza Al-Ridha Al-Isfahani di dalam ‘Tafsir Al-A’imma li hidayat Al -Ammah’.
 • Al-Hurr Al-‘Amili di dalam kitab ‘Asbat Al-Huda’, jilid 7, ms 371
 • Al-Muhaqqiq Al-Karkiy
 • Pengasas aliran Usuli yang pertama Al-Bahbahani di dalam kitab “Bahsu fi solat Al-Jum’ah”
 • Al-Sayeed Abdullah Shubr di dalam kitab “Jala’ Al ‘Uyun”
 • Al-Sayeed Mahdi Bahr Al-Ulum di dalam kitab ‘Fawa’id Rijaliyah’, jilid 3, ms 136.

Terdapat kenyataan yang menjelaskan riwayat Ali bin Muhammad Al-Samiri daripada Imam Mahdi (a.s), dan ini adalah teksnya:

Maka aku bertanya, ‘duhai tuan ku, telah diriwayatkan kepada kami oleh syeikh-syeikh kami berkaitan Empunya Urusan (Shohibul Amr a.s), yang berkata ketikamana dia diarahkan untuk keghaiban utama (Ghaib Kubro), ‘sesiapa mendakwa telah melihatku semasa keghaiban utamaku adalah pendusta’. Tetapi, bagaimana ramai yang telah melihatnya dikalangan kamu? Seraya dia berkata: ‘kamu telah berkata benar, sesungguhnya dia (a.s) berkata demikian kerana terlalu ramai musuh-musuhnya, yang terdiri dari kalangan ahli keluarganya dan juga firaun-firaun (penindas/ penzalim) Bani Abbas selain mereka, sehinggakan dari kalangan syiah sendiri menghalang satu sama lain daripada berbicara tentangnya. Walhal buat zaman ini, telah berlalu masa yang lama dan musuh-musuhnya juga telah berputus harap; negeri kita juga jauh dari kekuasaan, penindasan dan kekejaman mereka, dengan berkat Imam (a.s) tiada musuh yang berupaya sampai kepada kita.” [vi]

Sekiranya bukti ini tidak mencukupi buat kalian, kami kemukakan pula dari pintu ilmu yang mereka sendiri beriltizam dengannya: iaitu kaedah rasional yang diakui oleh kaum Syiah di dalam ilmu mantiq dan Usul: Ia adalah prinsip muhmalah (keterabaian) yang bersandarkan sifat juz’iyyat (sebahagian). Isu yang wujud dalam riwayat Al-Samari adalah; “sesiapa yang mendakwa telah melihat aku sebelum keluarnya Sufyani dan pekikan dari langit (saihat) adalah pembohong besar,” ia termasuk dalam prinsip muhmalah (keterabaian) yang bersifat juz’iyyat (sebahagian), iaitu ayat tersebut boleh menjadi sebegini, “Sebahagian yang mendakwa telah melihat aku sebelum keluarnya Sufyani dan pekikan dari langit (saihat) adalah pembohong besar.” Disebabkan tidak terdapat petunjuk luaran yang boleh menunjukkan maksudnya bersifat kulliyyat (keseluruhan). Tetapi terdapat petunjuk luaran yang lebih bersesuaian dengan maksud yang bersifat sebahagian. Iaitu riwayat yang menunjukkan bahawa Imam Al-Mahdi (a.s) akan mengutuskan seseorang yang akan mewakili dirinya, tidak lama sebelum kebangkitannya; antaranya adalah riwayat yang telah kita bicarakan sebelum ini,[vii] dan juga riwayat Al-Yamani serta banyak lagi.[viii]

Bagi menjelaskan lagi perkara ini, khusus buat mereka yang tidak biasa dengan dengan kaedah Mantiq, kami nyatakan kepada mereka: Kes ini samada ianya tertutup atau terbiar. Tertutup samada ianya bersifat keseluruhan atau sebahagian, iaitu apabila kamu berkata; “kesemua yang mendakwa telah melihat…maka dia adalah pembohong besar.” Justeru, ia menjadi kes yang bersifat keseluruhan, kerana kamu telah memulakannya dengan perkataan “kesemua”. Sekiranya kamu berkata; “Sebahagian yang mendakwa telah melihat…maka dia adalah pembohong besar.” Maka kes ini adalah bersifat sebahagian, kerana kamu telah memulakan dengan perkataan “sebahagian”. Adapun, apabila kamu biarkan kes ini dan buangkan sifat keseluruhan atau sebahagian yang menjadi benteng yang memagarinya, sekaligus menjadikannya bersifat sebahagian, yang langsung tidak dapat disesuaikan dengan sifat keseluruhan. Melainkan wujud petunjuk luar yang dapat menunjukkannya sebagai bersifat keseluruhan. Sekiranya petunjuk luar ini tidak wujud, dan hanya terdapat petunjuk yang bersifat sebahagian, maka kes ini bersifat sebahagian.

Dalam kes ini,[ix] ianya adalah muhmalah (keterabaian), kerana tidak wujud sebarang petunjuk yang menunjukkan ia bersifat keseluruhan, tetapi terdapat petunjuk yang menunjukkan ia bersifat sebahagian (iaitu riwayat para Imam a.s).[x] 

Kesimpulannya kes ini bersifat sebahagian, yang sekaligus membuktikan bahawa riwayat Al-Samari tidak sama sekali menghentikan utusan (Safarah) dengan apa cara sekalipun. Segala puji hanya bagi Allah, satu-satunya.

Jadi, apakah mungkin merujuk perkara ketetapan (Muhkam) kepada perkara kesamaran (mutasyabih)?!!! Dan lihat pula, bagaimana mereka melemparkan perkara ketetapan (Muhkam) ke dinding?!!!

Firman Allah SWT:

”Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta’wilnya”[xi]

Setelah itu, kami ingin bertanya kepada mereka yang mengatakan Al-Yamani bangkit selepas pekikan dari langit (saihat) sebagaimana yang dilontarkan oleh mereka yang menulis tentang isu Imam Mahdi (a.s)? Kalau begitu, lihatlah: adapun pekikan dari langit (saihat) itu berlaku di bulan Ramadhan – keluar atau bangkitnya Al-Yamani pula pada bulan Rajab. Sekiranya kebangkitan Al-Yamani berlaku selepas pekikan dari langit (saihat), iaitu pada Rajab selepas Ramadhan. Ini bermakna Al-Yamani akan keluar selepas kebangkitan Imam Al-Mahdi (a.s). Nyata sekali, kefahaman ini adalah salah kerana kebangkitan Imam Al-Mahdi (a.s) adalah di bulan Muharram, manakala Rajab muncul selepas Muharram. Perkara ini amat jelas dan tiada dolak dalik lagi padanya.

Maha Suci Allah, sebahagian mereka berkata: Seseungguhnya kami diarahkan untuk mendustakan utusan Imam Al-Mahdi (a.s) berdasarkan riwayat Al-Samari, walaupun didatangkan dengan ilmu. Mereka lupa bahawa para Imam (a.s) menjelaskan bahawa utusan yang bakal datang, dikenali dengan ilmu. Daripada Mufadhal bin Umar telah berkata: ”Aku telah mendengar Abi Abdillah (a.s) berkata: Sesungguhnya Empunya Urusan (Sohibul Amr a.s) akan mempunyai dua keghaiban, salah satu darinya dia akan pulang kepada keluarganya dan yang satu lagi dia dikatakan telah lenyap, tidak diketahui ke lembah mana dia telah pergi. Maka aku bertanya: “Bagaimana harus kami buat apabila ianya berlaku? Dia (a.s) berkata: Sekiranya seseorang mendakwa sedemikian, maka tanyakan kepadanya tentang Adha’im (Quran dan Ahlulbayt a.s), nescaya akan dijawab seumpamanya.”[xii]
___________________________________________
[i] Syeikh Saduq, Kamal Al-Din, ms 516
[ii] Ali Imran: 7
[iii] Qurb Al-Isnad, ms 380
[iv] Wasail Al-Syiah, jilid 18, ms 82
[v] Ghaibah Al-Namani, P. 187, Tafsir Al-Ayashy, V. 2, P. 56, Bihar Al-Anwar, V. 52, P. 341, Muajim Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, V. 5, P. 2.
[vi] Kenyataan ini adalah pertanyaan Al Syeikh Al-Fadhil Ali bin Fadhil, yang dicatatkan daripada Syeikh Shamsuddin (hafizahullah). Bihar Al Anwar, jilid 52, ms 171. Ilzam Al Nasib, jilid 2, ms 82.
[vii] Iaitu riwayat terdahulu yang diriwayatkan daripada Imam Al-Baqir (a.s)
[viii] Rujuk semula kitab yang dihasilkan oleh Ansar Imam Al-Mahdi (a.s), seperti kitab Al-Yamani Hujjatullah, Al-Wasiyyah wa Al-Wasiy Ahmad Al Hassan, kompilasi bukti-bukti dan berbagai buku-buku lagi buat pengkaji yang boleh didapati di dalam laman sesawang Ansar Imam Al-Mahdi (a.s)
[ix] Iaitu kata Imam Al-Mahdi (a.s): “Barangsiapa yang mendakwa telah melihat aku sebelum keluarnya Sufyani dan jeritan dari langit (saihat) adalah pembohong besar,”
[x] Rujuk kitab “Al Radd Al Qasim ‘ala Munkiri Ru’yatu Al Qo’im”, kitab “Qira’ah Jadidah fi Riwayah Al-Samari” dan lain-lain lagi dari kitab karangan Ansar Imam Al-Mahdi (a.s)
[xi] Ali Imran: 7
[xii] Ghaibah Al Nu’mani, ms. 173


Monday, May 15, 2017

Wasiat Nabi Muhammad Di Malam Kewafatan BagindaVersi pendek wasiat Rasulullah SAWA:

Daripada Abi Abdillah a.s, daripada bapa-bapanya terdahulu, daripada Amirul Mukminin Ali a.s, telah berkata: Rasulullah SAWA telah bersabda kepada Ali di malam sebelum kewafatannya; Wahai Bapa Hassan (Ali a.s) bawakan lembaran tulis dan dakwat, maka Rasulullah SAWA mencatatkan wasiatnya sehinggalah ia sampai ke butiran berikut, dan bersabda; Wahai Bapa Hassan sesungguhnya akan ada selepasku duabelas orang Imam dan selepas mereka duabelas orang Mahdi. Engkau wahai Ali adalah yang pertama dari duabelas imam tersebut. Dan hadis tersebut berterusan sehingga sampai kepada sabda, dan hendaklah diserahnnya kepada anaknya Muhammad Al Mustahfiz dari keluarga Muhammad alaihis salam. Begitulah duabelas orang Imam, setelah itu akan adanya duabelas Mahdi. Maka apabila maut menghampirinya, hendaklah dia serahkannya (Imamah) kepada anaknya Mahdi yang pertama, baginya tiga nama: nama seperti namaku dan nama bapaku iaitu Abdullah dan Ahmad, dan nama ketiganya adalah Al-Mahdi. Dan dia adalah yang pertama beriman. Bihar Al Anwar jilid 53 ms 147, Ghaybah Al Toosi ms 150, dan Ghayat Al Maram jilid 2 ms 241.
Versi penuh wasiat Rasulullah SAWA beserta dengan sanadnya dan juga sumber-sumber yang meriwayatkannya:

Daripada Abi Abdillah Al Hussain bin Sufyan, daripada Ali bin Sinan Al Musili, daripada Ali bin Al Hussain, daripada Muhammad bin Al Khalil, daripada Jaafar bin Ahmad Al Masri, daripada bapa saudaranya Al Hassan bin Ali, daripada bapanya, daripada Abi Abdillah Jaafar bin Muhammad, daripada bapanya Al Baqir, daripada bapanya Ali Zainal Abidin, daripada bapanya Al Hussain Al Syahid, daripada bapanya Amirul Mukminin Alaihis salam telah berkata: bersabda Rasulullah SAWA kepada Ali AS dimalam sebelum kewafatan baginda: Wahai Abal Hassan (Ali a.s) bawakan lembaran tulis dan dakwat. Maka Rasulullah SAWA telah menyebutkan wasiatnya untuk dicatatkan sehinggalah ia sampai kepada noktah berikut, baginda SAWA bersabda: Wahai Ali sesungguhnya akan ada selepasku duabelas orang Imam dan selepas mereka duabelas orang Mahdi, engkau wahai Ali adalah yang pertama di kalangan duabelas orang Imam tersebut, Allah menamakan engkau di langitnya; Ali Al Murtadha, Amirul Mukminin, Siddiq Al Akbar, Faruq Al A’zham, Al Makmun, dan Al Mahdi, tiada sesiapapun dibenarkan memakai nama-nama ini. Wahai Ali, engkau adalah pemegang wasiatku ke atas Ahlulbaytku ketika mereka masih hidup mahupun setelah mereka mati, dan ke atas isteri-isteriku: barangsiapa yang engkau kekalkannya akan bertemu denganku besok, barangsiapa yang engkau ceraikan maka aku berlepas diri darinya, dan dia takkan dapat melihat aku dan aku tidak melihatnya pada hari kiamat. Engkau adalah khalifah ku ke atas umatku selepas aku, apabila maut menghampirimu, maka hendaklah diserahkannya (khilafah) kepada anakku Al Hassan Al Birr Al Wusul. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anakku Al Hussain yang syahid lagi cerdik dan dibunuh. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya penghulu segala abid Ali. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Muhammad Al Baqir. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkan kepada anaknya Ja’afar Al Sadiq. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Musa Al-Kadhim. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Ali Al Ridha. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Muhammad Al Thiqah Al Taqiy. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Ali Al Nasih. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Al Hassan Al Fadhil. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Muhammad yang terpelihara daripada keluarga Muhammad alaihissalam. Maka itulah dua belas imam, dan akan datang selepasnya dua belas Mahdi. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkan kepada anaknya iaitu Muqarrab yang pertama (sesetengah sumber menyebutkan Mahdi yang pertama). Baginya tiga nama : nama seperti namaku dan nama bapaku, iaitu Abdullah (hamba Allah) dan Ahmad. Dan namanya yang ketiga adalah Al Mahdi, dia adalah yang pertama beriman (dengan zuhur Imam Mahdi a.s).

Rujukan Hadis Wasiat:
 1. Sheikh Al Toosi menyebutkan riwayat wasiat ini di dalam kitabnya Al Ghaibah ms 150 beserta himpunan riwayat bagi menguatkan bahawa Imamah adalah untuk Ahlulbayt a.s. Kemudian Sheikh Al Toosi memperkuatkan lagi riwayat ini dengan riwayat-riwayat wasiat yang lain di dalam kitab yang sama pada ms 156. Ianya adalah himpunan riwayat yang digunapakai sebagai dalil untuk menguatkan tuntutannya bahawa Imamah adalah di kalangan Ahlulbayt a.s. Dia mengatakan bahawa riwayat ini adalah sahih kerana Syiah Imamiyah meriwatkannya secara tawatur iaitu orang yang terkemudian meriwayatkan dari orang terdahulu tanpa terputus. Jalan pentashihannya adalah satu sepertimana terdapat di dalam kitab-kitab Imamiyah dan juga melalui manuskrip-manuskrip Amirul Mukminin Ali a.s
 2. Sheikh Al Hurr Al Amili di dalam kitabnya Ithbat Al-Huda, jilid 1, ms 549, hadis no. 376.
 3. Sheikh Al Hurr Al Amili di dalam kitabnya Al Iqadh, ms 393.
 4. Sheikh Hassan bin Sulaiman Al Hilli di dalam kitabnya Mukhtasar Al Bashair, ms 159.
 5. Al Allamah Al Majlisi di dalam kitab Bihar Al Anwar, jilid 53, ms 147, hadis no. 6 (secara ringkas), dan jilid 36, ms 81, hadis no. 81 (secara terperinci tanpa rangkap “Apablia maut menghampirinya”)
 6. Sheikh Abdullah Al Bahrani di dalam kitabnya Al ‘Awalim, jilis 1, ms 370, hadis no. 59.
 7. Sayyid Hashem Al Bahrani di dalam kitabnya Ghayat Al-Maram, jilid 1, ms 370, hadis no. 59.
 8. Sayyid Hashem Al Bahrani di dalam kitabnya Al insaf, ms 222.
 9. Al Faydh Al Kashani di dalam ktabnya Nawadir Al Akhbar, ms 294.
 10. Sheikh Mirza Al Noori di dalam kitabnya Al Najm Al Thaqib, jilid 2, ms 71.
 11. Sayyid Muhammad Muhammad Sadiq Al Sadr menyebutkannya di dalam kitabnya Tarikh Ma Ba’da Dhuhur, ms 641.
 12. Sheikh Al Miyanji di dalam kitabnya Makatib Al Rasul, jilid 2, ms 96.
 13. Sheikh Al Kurani di dalam kitab Mukhtasar Mu’jam Ahadis Al Imam Al Mahdi.
Teks Arab:
أخبرنا جماعة عن أبى عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفرى عن علي بن سنان الموصلي العدل عن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن الخليل عن جعفر بن محمد المصرى عن عمه الحسن بن علي عن أبيه عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عن الباقر عن أبيه ذى الثفنات سيد العابدين عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي (ع) يا أبا الحسن احضر صحيفة ودواة فاملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال يا علي انه سيكون بعدي اثنى عشر أماما ومن بعدهم اثنى عشر مهديا فانت يا علي اول الاثنى عشر الامام سماك الله في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الاكبر والفاروق الاعظم والمأمون والمهدي فلا تصلح هذه الاسماء لاحد غيرك يا علي أنت وصيي على اهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائى فمن ثبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فانا برئ منها لم ترني ولم ارها في عرصات القيامة وانت خليفتي على امتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد المقتول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذى الثفنات علي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه موسى الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه علي الرضى فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه محمد التقة التقي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه علي الناصح فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه الحسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه محمد المستحفظ
من آل محمد صلى الله عليه وعليهم فذلك اثنى عشر أماما ثم يكون من بعده اثنى عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه اول المهديين له ثلاثة اسامي اسم كأسمي واسم أبى وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدى وهو اول المؤمنين

***

Telah muncul Ahmad yang disebutkan di dalam wasiat Rasulullah sebagai Mahdi yang pertama iaitu pelaksana wasiat Imam Al Mahdi a.s dewasa ini dan mengajak semua umat manusia untuk memberi taatsetia (baiah) kepada Allah SWT.

Sekiranya kita merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku sebelum kewafatan Rasulullah SAWA, dan secara khususnya pada hari khamis terakhir yang lebih dikenali dengan “Tragedi Hari Khamis”. Maka kita akan dapati bahawa umat Islam keseluruhannya bersepakat bahawa Rasulullah SAWA hendak meninggalkan wasiat, dan baginda bersabda bawakan kepada aku lembaran tulis dan dakwat untuk kamu catatkan apa yang tidak akan membuatkan kamu sesat selama-lamanya. Namun sekumpulan sahabat membantah dan terbahagi kepada dua kumpulan menyebabkan Rasulullah SAWA murka dan seterusnya bersabda “pergilah kamu dari sisiku”. Terdapat puluhan hadis menyebutkan tentang Tragedi Hari Khamis ini di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wa Al Jamaah berbanding kitab-kitab Syiah dan kitab-kitab sejarah lainya. Dibawakan di sini riwayat yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim:


ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال (ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا). فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر استفهموه؟ فقال (ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه)


Ibnu Abbas RA berkata “hari kamis, tahukah kamu ada apa hari kamis itu?. Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata “hai Abul Abbas ada apa hari kamis?. Ia menjawab “Hari itu sakit Rasulullah SAW semakin berat, kemudian Beliau SAW bersabda “Berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata “beliau sedang menggigau, tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut?. Namun Rasulullah SAW bersabda “Tinggalkanlah aku. Sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak”[Shahih Bukhari no 2997]

عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ) فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قوموا ) قال عبيدالله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم


Dari Ibnu Abbas yang berkata “Ketika ajal Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam sudah hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang diantara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat, agar kalian tidak sesat setelahnya”. Kemudian Umar berkata “sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dikuasai sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Qur’an, cukuplah untuk kita Kitabullah” kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, “berikan apa yang dipinta Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam Agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan”. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau berkata “menyingkirlah kalian” Ubaidillah berkata Ibnu Abbas selalu berkata “musibah yang sebenar-benar musibah adalah penghalangan antara Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka” [Shahih Muslim no 1637]

Jelas bahawa umat Islam bersepakat bahawa Rasulullah SAWA:
 1. Ingin meninggalkan wasiat
 2. Menggambarkan bahawa tulisan atau wasiat yang bakal dicatatkan adalah jaminan dari kesesatan.
 3. Ada kelompok yang membantah dan bertelagah di sisi Rasulullah SAWA.
Terbukti bahawa umat ini berbeza pendapat tentang:
 1. Adakah wasiat tersebut telah dituliskan atau tidak (tanpa wujudnya dalil atau teks menunjukkan bahawa tidak wujudnya wasiat)?
 2. Atau ianya telah dituliskan tetapi tidak sampai kepada kita?
Dengan kesepakatan seluruh umat Islam bahawa tragedi tersebut telah berlaku pada malam khamis dan Rasulullah SAWA wafat di waktu Zuhur pada hari isnin. Sekiranya seseorang yang bertaqwa dan di sisinya tulisan yang dapat menjamin umat daripada kesesatan, manakala di sisi yang lain pula terdapat seseorang yang berpewatakan seperti Umar misalnya yang cuba menghalangnya daripada meninggalkan wasiat tersebut. Maka berselang masa tiga hari buatnya untuk mencatatkan wasiatnya, adakah dia akan meninggalkan perbuatan tersebut? Sudah tentu tidak. Oleh itu, bagaimana pula dengan penghulu orang-orang yang bertaqwa? Bagaimana mungkin kita menuduhnya tidak menuliskan wasiatnya?

Setelah kita bersetuju bahawa wasiat tersebut dituliskan, maka wajiblah ianya sampai kepada kita. Ini disebabkan sifat Pemurah Allah SWT yang menjadikan Rasulullah SAWA tidak mengucapkan sesuatu daripada hawa nafsunya telah berkata bahawa ianya adalah tulisan yang menjamin dari kesesatan.

Kesimpulannya adalah seperti berikut:
 1. Wasiat itu tertulis
 2. Sebagai jaminan dari kesesatan
 3. Ianya telah disampaikan kepada kita melalui kitab-kitab. Sekiranya kita menyemak kitab-kitab umat Islam di setiap mazhab, kita akan dapati bahawa hanya ada satu wasiat Rasulullah SAWA ketika menghampiri maut iaitu wasiat yang disebutkan di dalamnya khalifah-khalifah selepas daripadanya seramai dua belas orang Imam dan dua belas orang Mahdi, seperti tersebut di dalam kitab Al Ghaibah Al Toosi di muka surat 150.

Monday, May 8, 2017

Risalah Petunjuk

Risalah Petunjuk.png

Point Pembuktian Ahmed Al-Hasan Di Dalam Taurat dan Injil


NOTA PENTERJEMAH
Di dalam Gospel John Bab 16
Di dalam Gospel Matthew Bab 24
Kitab Revelation John Bab 4
Kitab Revelation John Bab 5
Kitab Revelation John Bab 14
Kitab Revelation John  Bab 17
Kitab Revelation John Bab 18
Kitab Revelation John Bab 19
Kitab Revelation John Bab 21
Kitab Matthew Bab 22
Kitab Revelation John Bab 5
Kitab Revelation Bab 6

NOTA PENTERJEMAHRisalah dakwah ini adalah tulisan Ahmed Al-Hasan, utusan Ilya kepada umat Yahudi, utusan Isa kepada umat Kristian dan utusan Imam Al-Mahdi kepada umat Islam, yang memuatkan beberapa pembuktian khusus untuk umat Kristian, bahawa beliaulah utusan yang diutus oleh Isa (AS) bagi mempersiapkan kedatangannya.
Terjemahan ini bukan terjemahan profesional. Segala kesalahan adalah milik Komiti Penterjemahan, bukan Sayed Ahmed Alhasan.

______________
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasihani
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Solawat Allah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan para Mahdi.

Semoga kamu melihat Allah dalam segala hal, dengan segala hal, setelah segala hal dan sebelum segala hal, agar kamu menyedari Allah dan agar hijab terangkat dari penglihatan kamu, agar kamu dapat melihat segala hal dengan Allah. Oleh itu, bukti tidak menjadi petunjuk kamu ke arah Allah SWT, sebaliknya Allah SWT lah yang menunjuk ke arah bukti.
Imam Al-Hussain (AS) berkata, ("Wahai Tuhan ku, kembalinya aku kepada bukti mewajibkan kejauhanku dari Mu, oleh itu, bawalah aku kepada Mu dengan rahmat yang membolehkan aku menggapai Mu. Bagaimana Engkau boleh dibuktikan dengan sesuatu yang wujud tanpa Engkau? Adakah sebarang perkara zahir selain Engkau yang memiliki sesuatu tanpa Engkau, sehinggakan hanya bukti-bukti ini yang dapat menjadikan Engkau zahir? Sejak bilakah Engkau tiada sehingga memerlukan bukti untuk membuktikan kewujudanMu? Dan sejak bilakah Engkau jauh sehingga Engkau perlu dicapai oleh bukti? Butalah mata yang tidak melihat Mu sebagai Wali. Rugilah niaga seorang hamba yang tidak diberikan saham cinta Mu…) [Bihar Al-Anwar Vol. 95 halaman 225.]
Basuhlah kotoran dari mata dan telinga kamu agar kamu dapat melihat dan mendengar Allah, ketika Dia berbicara dengan kamu walaupun melalui sebuah batu..
Janganlah berlindung pada golongan yang jahil, yang menggelarkan diri mereka ulama, kerana mereka akan memenuhi telinga dan mata kamu dengan kotoran, dan menarik kamu ke dalam dunia materialis yang sementara dan segala perhiasannya.
Janganlah kamu mendengar kata-kata mereka, kerana mereka tidak dapat melihat tangan mereka sendiri, dan dunia sementara ini sahajalah batasan pengetahuan mereka.
Janganlah kamu berlindung bersama mereka kerana mereka tidak beriman dengan visi, sedangkan visi adalah jalan ke arah Kerajaan Langit.
Lihatlah ke dalam Kerajaan Langit, dan dengarlah kepada Kerajaan Langit, dan percayalah pada Kerajaan Langit, kerana ia adalah kebenaran yang dipercayai oleh para Nabi dan para Wasi, manakala ia ditolak oleh para Ulama sesat yang menentang para Nabi dan para Wasi setiap masa.
Dan kini mereka berada di akhir zaman, melebihkan Amerika dan demokrasi serta pilihanraya, lalu mengabaikan Allah, ﴾Mereka  itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya (sebagaimana yang ditetapkanNya); sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.﴿ [Surat Al-Hajj 22:74.]
Mereka mengabaikan Allah, ketuananNya dan pilihan khalifahNya. Oleh itu, mereka menjadi imej Dajjal Besar, iaitu Amerika, seperti mana para Nabi dan para Wasi adalah imej Allah SWT.
Bacalah Quran, renungkannya,  dan bacalah kisah-kisah para Nabi dan para Wasi, Khalifah-Khalifah Allah di bumiNya, dan umat-umat terdahulu yang menolak mereka, serta para pemimpin umat tersebut dari kalangan ulama sesat, kemudian lihatlah kepada diri kamu, dan tanyalah kepada diri kamu sama ada orang-orang yang benar telah mengambil jalan yang berbeza dengan jalan para Nabi dan para Wasi? Dan adakah musuh-musuh dari kalangan ulama sesat juga telah mengambil jalan yang berbeza dengan jalan musuh-musuh para Nabi dan para Wasi yang lepas?
Demi Allah, aku tidak mengatakan sesuatu pun kecuali apa yang dikatakan oleh bapa-bapa ku, merekalah yang mengkhabarkan kepada manusia untuk membantuku dan menyebutku di dalam wasiat-wasiat mereka; Nuh, Ibrahim, Ismail, Muhammad, Ali, Al-Hasan, Al-Husain dan para Imam, salam atas mereka semua:
“Dan dia menjadikan kalimah itu tetap kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali”﴿ [Surat Az-Zukhruf  43:28.]
Sementara para ulama sesat tidak berbicara melainkan apa yang telah dibicarakan oleh Namrud, Firaun, Abu Sufyan dan Al-Walid, laknat Allah atas mereka semua.
Mereka berkata, ﴾Firaun berkata (kepada orang-orangnya): "Sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?”﴿ [Surat Ash-Shuara  26:27.]
Mereka berkata ﴾“ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajar, ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!i”﴿ Surat Al-Muddathir 74:24-25.
Dan Mereka berkata ﴾“Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh..”﴿ [Surat Al-Qamar 54:25.]
Dan, ﴾bahkan mereka menuduh dengan berkata: "Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya, bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. (Kalaulah ia sebenarnya seorang Rasul) maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu”﴿ [Surat Al-Anbiya  21:5.]

Dan mereka berkata … dan mereka berkata...

Dan (orang-orang musyrik) yang tidak berilmu pengetahuan, berkata: "Alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami atau datang kepada kami sesuatu keterangan (mukjizat)?" Demikian pula orang-orang (kafir) yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka; hati mereka (sekaliannya) adalah bersamaan (degil dan kufur). Sesungguhnya Kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan (yang menjadi dalil dan bukti) kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin.﴿ [Surat Al-Baqara 2:118.]
Aku datang untuk bersaksi akan kebenaran dan mengatakan yang benar. Ia adalah sebab aku dilahirkan dan atas sebab ini aku akan mati, insyaAllah.
Bagi kamu pula, jika kamu ingin bersaksi akan kebenaran, maka bersaksilah. Namun jika kamu mendapati ia sangat pahit dan sangat berat, maka pujilah Allah kerana kebenaran itu adalah berat dan pahit, sementara kebatilan itu adalah ringan dan manis.
Dan ketahuilah bahawa seruan kamu adalah seruan para Nabi dan para Wasi, maka beramallah dan jadilah saksi ke atas manusia, seperti mana utusan itu adalah saksi ke atas kamu. Dan Allah, utusanNya, para Nabi dan para Wasi, serta orang-orang yang beriman akan melihat amal-amal kamu.  Bersabarlah, dan berpegang kuatlah pada agama kamu serta bersatulah antara satu sama lain. Berdebatlah dengan Ahli Kitab melalui kitab mereka sendiri, Injil melalui Injil mereka, kerana perjuangan kamu disebutkan di dalam Injil mereka secara terperinci, bukan secara am.


Di dalam Gospel John Bab 16


Isa (AS) berkata, [ [5]Tetapi sekarang Aku akan pergi kepada Dia yang mengutus Aku, tetapi tidak seorang pun daripada kamu bertanya, ‘Ke mana Guru mahu pergi?’ [6] Sekarang kamu sedih, kerana Aku sudah memberitahu kamu hal ini. [7] Tetapi apa yang Aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik Aku pergi. Jika Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepada kamu. [8] Apabila Dia datang kelak, Dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah, semuanya salah. [9] Pendapat mereka tentang dosa salah, kerana mereka tidak percaya kepada-Ku. [10] Pendapat mereka tentang apa yang benar itu salah, kerana Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Aku lagi. [11] Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun salah, kerana penguasa dunia ini sudah dihukum. [12] Banyak lagi yang hendak Aku katakan kepada kamu, tetapi sekarang ini kamu belum sanggup menerimanya. [13] Tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendak-Nya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengar-Nya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang akan berlaku. ]
Di sini, Isa (AS) menjanjikan kedatanganku di dalam Gospel yang diiktiraf mereka.


Di dalam Gospel Matthew Bab 24Isa (AS) bersabda, [ [44] Oleh itu, kamu pun hendaklah sentiasa bersedia, kerana Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka.” [45] “Siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah orang yang ditunjuk tuannya menjadi pengurus rumah tangganya. Tuannya juga menyuruh dia memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktu yang ditentukan. [46] Alangkah bahagianya hamba itu, jika dia didapati menjalankan tugas pada masa tuannya kembali. [47] Percayalah, tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada hamba itu.]
Aku percaya bahawa teks ini tidak memerlukan sebarang usaha untuk difahami dan untuk mengenali utusan Imam Al-Mahdi dan Isa (AS). Dan ada banyak lagi.
Tunjukkanlah kepada mereka untuk membaca visi John, kerana ia mengandungi perincian terperinci untuk seruan ini dan menjelaskan kepada mereka jika mereka mencari kebenaran dan dukungan kepada Isa (AS)
Dan berikut adalah beberapa teks dari visi John The Divine yang menjelaskan kebenaran dan orang yang benar.


Kitab Revelation John Bab 4


[ [1] Sesudah itu aku nampak suatu penglihatan lagi. Aku melihat sebuah pintu terbuka di syurga. Suara seperti bunyi trompet, yang pernah bercakap kepadaku berkata, “Marilah naik ke sini. Aku akan menunjukkan apa yang harus berlaku selepas ini.” [2] Dengan segera Roh Allah menguasai aku. Aku melihat sebuah takhta di syurga dan seseorang duduk di atas takhta itu. [3] Mukanya bersinar seperti batu jasper dan batu sardis. Takhta itu dikelilingi oleh pelangi yang bersinar seperti zamrud. [4] Di lingkaran yang mengelilingi takhta itu terdapat dua puluh empat buah takhta lain. Di situ duduk dua puluh empat orang pemimpin yang berpakaian putih dan memakai mahkota emas. [5] Takhta ini memancarkan pancaran kilat dan aku mendengar gemuruh bunyi guruh. ... ]


Kitab Revelation John Bab 5


[ [1] Aku melihat sebuah gulungan naskhah di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu. Gulungan naskhah itu penuh dengan tulisan pada kedua-dua belah sisinya dan dimeterai dengan tujuh buah meterai. [2] Lalu aku melihat satu malaikat perkasa bertanya dengan suara yang lantang, “Siapakah yang layak memecahkan meterai-meterai ini serta membuka gulungan naskhah ini?” [3] Tetapi tidak seorang pun di syurga, atau di bumi, ataupun di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. [4] Aku menangis tersedu-sedu, kerana tidak seorang pun layak membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. [5] Lalu salah seorang pemimpin itu berkata kepadaku, “Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.”
[6] Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia. [7] Anak Domba itu pergi mengambil gulungan naskhah itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta. [8] Sementara Anak Domba itu berbuat demikian, empat makhluk itu dan dua puluh empat orang pemimpin itu bersujud di hadapan Anak Domba. Masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah mangkuk emas berisi kemenyan, iaitu doa-doa umat Allah. [9] Mereka menyanyikan sebuah lagu baru, “Engkau layak mengambil gulungan naskhah itu dan memecahkan meterai-meterainya, kerana Engkau telah dibunuh dan dengan kematian-Mu, manusia daripada semua suku, bahasa, negara, dan bangsa telah Engkau beli untuk Allah. [10] Engkau sudah menjadikan mereka imam yang mengabdi kepada Allah kita, dan memerintah di dunia.”
[11] Lalu aku melihat lagi. Aku mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta bilangannya! Mereka berdiri mengelilingi takhta, keempat-empat makhluk, dan para pemimpin itu. [12] Mereka menyanyi dengan suara yang lantang, “Anak Domba yang sudah dibunuh itu layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, penghormatan, kemuliaan, dan pujian.”
[13] Lalu aku mendengar semua makhluk di syurga, di bumi, di bawah bumi, dan semua makhluk di dalam laut - pendeknya semua makhluk di alam semesta ini - menyanyi, “Kepada Dia yang duduk di atas takhta, dan kepada Anak Domba itu, kami persembahkan pujian dan penghormatan, kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya!”
[14] Keempat-empat makhluk itu menjawab, “Amin!” Para pemimpin itu pun bersujud serta menyembah Allah. ]


Kitab Revelation John Bab 14


[ [1] Kemudian aku melihat dan nampak Anak Domba berdiri di atas Bukit Sion. Bersama-sama-Nya berdiri 144,000 orang yang pada dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.]
Jadi siapakah orang yang mengumpulkan pengikut bapanya jika bukan Yang Pertama Beriman dari kalangan keturunan Al Mahdi (AS)?!!!
Dan siapakah dua puluh empat orang pemimpin tersebut jika bukan 12 Imam dan 12 Mahdi?!!!
Dan siapakah singa dari suku Yehudah/ Judah dan keturunan Nabi Daud (AS) yang membuka naskah dan membuka ketujuh-tujuh kuncinya selain dari singa yang bertempur bersama Ali (AS) di Khaibar, Uhud, Hunain dan Badr?!!!
Dan beliau adalah dari suku Judah kerana ibunya adalah dari Bani Israel, iaitu Narjis bonda Imam Al-Mahdi (AS)
Dan siapakah domba yang disebut sedang berdiri seolah-olah ia telah disembelih, mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata - mereka adalah empat belas maksumin, Muhammad, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein dan para Imam, salam atas mereka semua -- selain dari Mahdi Pertama, Al-Yamani, yang merupakan utusan Imam Al-Mahdi dan Isa (AS)?!!!


Kitab Revelation John  Bab 17


[ ... [12] Sepuluh tanduk yang engkau lihat itu melambangkan sepuluh orang raja yang belum mula memerintah. Tetapi mereka akan diberikan kuasa untuk memerintah sebagai raja bersama-sama binatang itu selama sejam. [13] Sepuluh orang raja itu semuanya mempunyai tujuan yang sama dan mereka menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. 14Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba itu dengan para pengikut-Nya yang setia, yang telah dipanggil dan dipilih oleh-Nya akan mengalahkan mereka. Dialah Tuhan Yang Agung dan Raja Yang Terutama.” ... ]


Kitab Revelation John Bab 18[ [1] Setelah itu aku melihat satu lagi malaikat turun dari syurga. Dia mempunyai kuasa besar, dan cahaya yang mengelilinginya menerangi seluruh bumi. [2] Dia berseru dengan suara lantang, “Babel sudah jatuh! Babel yang agung sudah jatuh! Sekarang syaitan-syaitan dan roh-roh jahat tinggal di Babel. Segala macam burung yang najis dan dibenci orang tinggal di situ. [3] Semua bangsa sudah minum wainnya, iaitu perbuatannya yang cabul. Raja-raja dunia melakukan perbuatan cabul dengannya, dan saudagar-saudagar di bumi menjadi kaya oleh nafsunya yang tidak terkendali itu.”
[4] Kemudian aku mendengar suara lain dari syurga berkata, “Keluarlah, hai umat-Ku! Keluarlah dari Babel! Janganlah berbuat dosa seperti penduduk kota itu; janganlah ikut menanggung hukumannya, [5] kerana dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah tidak lupa akan kejahatannya. [6] Perlakukanlah Babel sebagaimana Babel telah memperlakukan kamu; balaslah Babel dua kali ganda bagi semua perbuatannya. Isilah cawannya dengan minuman yang dua kali lebih keras daripada minuman yang disediakannya untuk kamu. [7] Berilah Babel penderitaan dan kesedihan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang diberikannya kepada dirinya sendiri, kerana Babel sentiasa berkata kepada dirinya sendiri, ‘Aku ratu yang memerintah! Aku bukan balu, aku tidak akan mengalami kesedihan!’ [8] Itulah sebabnya dalam sehari semua malapetaka ini akan menimpanya: penyakit, kesedihan, dan kebuluran. Babel akan dihanguskan oleh api, kerana Tuhan Allah yang menghakiminya itu berkuasa.”
[9] Raja-raja dunia yang ikut melakukan perbuatan cabul dan lucah dengannya, akan menangisi dan meratapi kota itu apabila mereka melihat asap api yang menghanguskannya. [10] Mereka berdiri dari jauh, kerana mereka takut terkena penderitaannya. Mereka berkata, “Alangkah malangnya kota Babel yang agung dan perkasa itu! Dalam satu jam sahaja Babel telah dihukum!” [11] Para saudagar di bumi menangis dan berkabung kerananya, oleh sebab tidak seorang pun membeli barang dagangan mereka lagi. [12] Tidak seorang pun membeli emas, perak, permata, ataupun mutiara mereka; tidak seorang pun membeli kain linen, kain ungu, kain sutera, dan kain merah tua; tidak seorang pun membeli segala macam kayu yang jarang didapati, pelbagai benda yang dibuat daripada gading, kayu yang mahal, gangsa, besi, dan marmar;
[13] tidak seorang pun membeli kayu manis, rempah-rempah, setanggi, mur, dan kemenyan; tidak seorang pun membeli wain dan minyak, tepung dan gandum, lembu dan domba, kuda dan pedati, abdi dan tawanan perang sekalipun. [14] Para saudagar berkata kepadanya, “Segala yang ingin engkau miliki sudah lenyap, dan semua kekayaan serta keindahanmu sudah hilang. Engkau tidak akan mendapati semua itu lagi!” [15] Para saudagar yang menjadi kaya kerana berniaga di kota itu akan berdiri dari jauh, kerana mereka takut terkena penderitaannya. Mereka akan menangis dan berkabung, [16] serta berkata, “Alangkah malangnya kota yang agung itu! Biasanya Babel berpakaian kain linen, kain ungu, dan kain merah tua; biasanya Babel memakai perhiasan emas, permata, dan mutiara!
[17] Tetapi dalam satu jam sahaja, Babel telah kehilangan segala kekayaannya!” Semua nakhoda, penumpang, dan anak kapal, serta semua orang yang mempunyai mata pencarian di laut, berdiri dari jauh. [18] Mereka berteriak apabila melihat asap api yang membakar kota itu. Mereka berseru, “Belum pernah ada kota seperti kota yang agung ini!” [19] Mereka menghamburkan abu ke atas kepala sebagai tanda berkabung. Lalu mereka menangis dan berseru, “Alangkah malangnya kota yang agung itu! Di situlah semua orang yang mempunyai kapal-kapal di laut menjadi kaya kerana kekayaan kota itu! Tetapi dalam satu jam sahaja, Babel telah kehilangan segala-galanya!”
[20] Bersukacitalah, hai syurga, kerana kemusnahan kota itu! Bersukacitalah, hai umat Allah, rasul-rasul, dan nabi-nabi, kerana Allah telah menghukum Babel bagi apa yang sudah dilakukannya terhadap kamu! [21] Kemudian satu malaikat perkasa mengangkat sebuah batu sebesar batu kisaran yang besar, lalu membuangnya ke dalam laut seraya berkata, “Demikianlah kota Babel yang agung itu akan dihempaskan dengan kuat, dan tidak akan dijumpai lagi. [22] Suara penyanyi dan bunyi muzik daripada pemain kecapi, pemain seruling dan trompet tidak akan terdengar lagi di kota Babel! Semua tukangmu yang mahir tidak dapat dijumpai lagi dan bunyi batu kisaran pun tidak akan terdengar lagi! [23] Cahaya pelita tidak akan terlihat lagi di Babel dan keriuhan pesta perkahwinan tidak akan terdengar lagi. Saudagar-saudagarmu ialah orang yang terkemuka di seluruh dunia, dan dengan ilmu sihir engkau menipu semua orang di dunia!” [24] Babel dihukum kerana darah nabi-nabi dan darah umat Allah didapati di dalam kota itu - singkatnya darah semua orang yang sudah dibunuh di atas bumi.”]
Babel (Babilon) merujuk kepada Iraq, kerana Babilon adalah ibu kota Iraq pada waktu tersebut. Oleh itu, semua pembunuhan dan ujian berlaku di Iraq dan di bumi Iraq.
Kemusnahan Baghdad telah disebut oleh para Imam (AS) dengan kedatangan panji-panji ke Baghdad dari seluruh dunia dan datang bersama ujian.
Imam Al-Sadiq (AS) berkata tentang Baghdad (“sumpahan Allah dan kemurkaanNya memusnahkan Baghdad dan meninggalkan ia seperti binatang yang lemah. Celakalah ia dan mereka yang berada di dalamnya. Semua kecelakaan ini datang dari panji-panji Kuning dan panji-panji Barat serta panji-panji yang bergerak padanya dari dekat dan jauh..)
Aku bersumpah demi Allah, Dia akan menghantarkan ke atasnya seksaan seperti mana Dia telah menghantar seksaan ke atas umat yang pernah memberontak dari permulaan masa sehingga ke pengakhirannya. Dan Dia akan mengutuskan seksaan ke atasnya dalam bentuk yang tiada mata yang pernah melihat dan telinga mendengar. Dan “banjir” besar ke atas penduduknya adalah tidak lain melainkan dengan pedang. Maka celakalah mereka yang menjadikan ia sebagai tempat tinggal, kerana penduduknya masih tinggal di dalamnya kerana kesengsaraannya, dan penduduk yang meninggalkannya akan berada atas rahmat Allah.
Aku bersumpah demi Allah, penduduknya sangat terlibat di dalam dunia ini sehingga dikatakan, “Baghdad adalah dunia, rumah dan rumah agamnya adalah syurga. Wanitanya cantik. Lelakinya pula berkelayakan.” Akan dipercayai bahawa Allah tidak mengagihkan rezeki orang mukmin melainkan dengan Baghdad. Di Baghdad akan muncul pembohongan ke atas Allah dan RasulNya (SAW), serta penghakiman selain dari kitabNya, kesaksian palsu, kemabukan, kerosakan, kecurian dan pertumpahan darah sehinggakan ia melampaui semua di dunia ini. Kemudian Allah akan memusnahkannya dengan ujian-ujian dan panji-panji ini, sehingga seseorang akan berlalu di Baghdad dan akan berkata, “Disinilah Baghdad pernah berada.”) [Bihar Al-Anwar Vol. 53 halaman 14.]


Kitab Revelation John Bab 19


[...[7] Marilah kita bersukacita dan bergembira! Marilah kita memuji keagungan-Nya, kerana masa perkahwinan Anak Domba sudah tiba dan pengantin perempuan-Nya sudah siap untuk perkahwinan itu. [8] Pengantin perempuan itu telah diberikan pakaian linen yang bersih dan berkilauan untuk dikenakan.” (Pakaian linen itu perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah.) [9] Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, “Tuliskan ini: Berbahagialah orang yang telah dijemput ke majlis perkahwinan Anak Domba itu.” Malaikat itu berkata lagi, “Inilah firman yang benar daripada Allah.”]
Mereka yang dijemput menghadiri majlis bankuet anak domba adalah: (pendokong Mahdi Pertama, Al-Yamani.)
"[11] Kemudian aku nampak syurga terbuka dan aku melihat seekor kuda putih. Penunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dia menghakimi dengan adil dan berperang untuk keadilan. [12] Mata-Nya menyala seperti api dan Dia memakai banyak mahkota pada kepala-Nya. Pada diri-Nya tertulis satu nama yang hanya diketahui oleh-Nya. [13] Jubah yang dipakai-Nya berlumuran darah. Nama-Nya “Firman Allah.” [14] Tentera syurga mengikuti Dia dengan menunggang kuda putih dan mengenakan pakaian linen putih yang bersih. [15] Dari mulut-Nya keluar sebilah pedang yang tajam, dan dengan pedang itu Dia akan mengalahkan bangsa-bangsa…]
Dan orang yang menunggang kuda putih dalam visi ini adalah Mahdi Pertama, Al-Yamani.Kitab Revelation John Bab 21


[ ...  “Tuliskanlah ini, kerana kata-kata ini benar dan dapat dipercayai.” 6 Dia berkata, “Sudah selesai! Akulah yang pertama (Alpha) dan yang terakhir (Omega), Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Orang yang dahaga akan Aku berikan air minum dengan percuma dari sumber air yang memberikan hidup.7Sesiapa yang menang akan menerima hak ini daripada-Ku: Aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anak-Ku.  ... ]
Di sini, Alpha dan Omega, dan yang pertama, dan terakhir adalah Imam Al-Mahdi (AS), dan “dia yang menang” adalah singa yang sama yang menang di awal visi, dan beliau adalah Mahdi Pertama dan Al Yamani.
Perkara ini akan berpanjangan jika kita ingin mengeluarkan teks-teks kerana ia terlalu banyak, dan tiada siapa yang menafikan mereka, mengubah mereka dan menafikan aku kecuali manusia sesat dan pelajar kesesatan (laknat Allah atas mereka)
Taatilah Allah dan bergerak menujuNya. Lihatlah kedalam Kerajaan Langit dan dengarlah kepada Kerajaan Langit. Cucilah kotoran dan sucikanlah diri serta dengarkanlah Allah, sedangkan Dia berbicara terlalu lama dengan manusia melalui segalanya, namun manusia tidak mendengar:
[ Mereka mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya; mereka itu seperti binatang ternak..] [Surah Al Aaraf 7:179)
Bersaksilah ke atas apa yang kamu dengar dan lihat di dalam Kerajaan Langit. Kenalkanlah manusia kepada kebenaran dan serulah manusia kepada kebenaran, serta serulah mereka semua ke majlis bankuet yang diturunkan dari syurga. Mungkin orang yang menunjuk-nunjuk dengan solat dan doa  yang lama tidak akan datang ke bankuet ini, sebaliknya, penzina, peminum arak dan pendosa akan menghadirinya lalu mereka bertaubat pada Allah. Inilah sebab aku diutuskan, untuk membetulkan perkara ini. Beruntunglah jika mereka bertaubat, dan datang ke majlis makan anak domba. Beruntunglah mereka yang tidak melampaui ku.


Kitab Matthew Bab 22


[ [1] Yesus berkata-kata lagi kepada orang ramai dengan menggunakan perumpamaan. [2] Dia berkata, “Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk puteranya. [3] Raja menyuruh hamba-hambanya memberitahu para jemputan supaya datang ke majlis jamuan itu. Tetapi mereka tidak mahu datang. [4] Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain. Raja bertitah, ‘Beritahu para jemputan itu bahawa jamuan sudah disiapkan; lembu jantan dan anak-anak lembu yang terbaik sudah disembelih, dan semuanya sudah tersedia. Datanglah ke majlis perkahwinan!’ [5] Tetapi para jemputan itu tidak peduli. Mereka pergi melakukan pekerjaan masing-masing: Yang seorang pergi ke ladang, yang seorang lagi pergi ke kedai, [6] sedang yang lain menangkap hamba-hamba itu, lalu memukul dan membunuh mereka. [7] Raja itu sangat murka dan menyuruh askar-askarnya membunuh semua pembunuh itu serta membakar kota mereka. [8] Lalu raja memanggil hamba-hambanya dan bertitah, ‘Majlis perkahwinan sudah siap, tetapi semua orang yang dijemput itu tidak layak menerima jemputan itu. [9] Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemputlah seberapa banyak mungkin orang yang kamu temui, ke majlis perkahwinan ini.’ [10] Demikianlah hamba-hamba raja itu pergi ke jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, orang yang baik mahupun yang jahat. Lalu penuhlah balai majlis jamuan itu dengan tetamu. [11] Raja itu masuk untuk melihat para tetamunya, dan raja nampak seorang yang tidak memakai pakaian pesta. [12] Raja bertitah kepadanya, ‘Kawan, engkau tidak memakai pakaian pesta. Engkau tidak patut berada di sini.’ Orang itu tidak berkata sepatah pun. [13] Lalu raja itu bertitah kepada hamba-hambanya, ‘Ikat kaki dan tangan orang ini, dan buang dia ke luar ke tempat yang gelap. Di sana orang akan menangis dan menderita.’ ” [14] Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu sambil berkata, “Banyak yang dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih.”]
Ramai Kristian menantikan kembalinya Isa (AS) di zaman ini, dan mereka tahu bahawa hari-hari ini adalah hari kemunculannya dan hari Kiamat Kecil. Sedarkan mereka bahawa Isa (AS) diutuskan di timur dan begitulah juga dengan kepulangannya, dan utusan beliau, yakni Sang Penghibur (The Comforter) yang dijanjikan di dalam Bible, yang akan dihantar oleh Isa, juga akan muncul di timur. Malah, pembunuhan beramai-ramai di akhir zaman juga akan terjadi di timur, khususnya di Iraq, seperti yang disebutkan di dalam visi John, visi yang dinamakan Iraq / Babel / Babilon.
Khabarkan kepada mereka bahawa singa dari suku Judah dan keturunan Daud (AS) telah berjaya untuk membuka naskah dan ketujuh-tujuh kuncinya.
Ali (AS) berkata, ﴾“Tiada ilmu yang dibuka kecuali oleh ku, dan tiada rahsia yang dikunci kecuali oleh Al Qaim.”﴿ [Mostadrak Safinat Al-Bihar Vol. 10 halaman 350.]


Kitab Revelation John Bab 5


[ “... Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.” Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia.. ]

Kitab Revelation Bab 6


[[1] Kemudian aku melihat Anak Domba itu memecahkan meterai pertama daripada tujuh buah meterai itu. Lalu aku mendengar salah satu daripada empat makhluk itu berkata dengan suara yang mengguntur, “Mari!” [2] Aku melihat, lalu nampak seekor kuda putih. Penunggangnya memegang sebuah busur dan dia diberikan sebuah mahkota. Dia mara sebagai seorang penakluk yang menang.  ... ]
Katakanlah kepada mereka bahawa anak domba yang berdiri seperti ia telah disembelih itu telah datang, jadi sesiapa yang mahu membasuh pakaiannya dengan darah anak domba itu, biarlah dia berbuat demikian supaya dia dapat disucikan dan dikuduskan, dan supaya dia mempunyai saham di Kerajaan Langit, dan dapat melihat di dalam Kerajaan Langit.

Sang Fakir,
Ahmed Al-Hasan
Rabi Al-Thani 1427 Hijri

Riwayat Al-Samari Bukan Hujah Utuh, Ia Hujah Yang Terbatal

STATUS SEBENAR RIWAYAT AL SAMARI YANG MENJADI HUJAH PENENTANG AL YAMANI DARI KALANGAN SYIAH Jawapan Al-Yamani (a.s) tehadap riway...